Volvos barnhem / Volvo’s orphanage

Curitiba1988 initierade Kicki och Björn Larsson idén om att starta ett barnhem i Curitiba, Brasilien där Björn arbetade för Volvo Lastvagnar. Tillsammans med de lokala sociala myndigheterna utarbetade de en plan som presenterades för Volvoanställdas Utvecklingshjälp. VUH ställde sig positiva till idén och en ansökan om bidrag skickades till SIDA som senare beviljades.

1989 bildades stiftelsen Fundacao Solidariedade med i huvudsak anställda vid Volvo do Brasil som grundare och styrelseledamöter. Markprojektering påbörjades och staden Curitiba beslutade att hyra ut marken i Campo Magro hyresfritt i 50 år.

Idag bor 48 barn i fem hus med anställda föräldrar . På området finns en fotbollsplan, jordbruk i form av grönsaksodling, fruktträd, kor, tjurar, grisar och höns. Till detta kommer ett allaktivitetshus där bland annat specialundervisning sker finns. En ordinarie utbildnignslokal byggdes på området år 2004, bland annat med finansiering från VUH.

Sammantaget finns det ett stort engagemang hos Volvoanställda i Sverige och i Brasilien. Kläd- och leksaksinsamlingar har genomförts och många anställda skänker pengar vid födelsedagar och pensioneringar. Genom åren har även Volvos Verkstadsklubb bidragit med olika insamlingar.

Till exempel så anordnade år 2006, Volvo Lastvagnar en försäljning som inbringade ca 100 000 kronor till förmån för barnen i Curitiba.

Målet är att bidra till att ge några barn en god start i livet för att de sedan skall kunna integreras i samhället. Barn som tidigare endast kunna överleva genom att begå brott kan genom barnhemmet få chans att vara barn på riktigt och växa upp i en human miljö.

——————————————————–ENGLISH—————————————————————–

In 1988, Kicki and Björn Larsson initiated the idea of ​​starting an orphanage in Curitiba, Brazil, where Björn worked for Volvo Trucks. Together with the local social authorities, they prepared a plan that was presented to Volvo Employees’ Development Aid. VUH was in favor of the idea and an application for a grant was sent to SIDA, which was later granted.

In 1989, the Fundacao Solidariedade Foundation was formed, with mainly employees at Volvo do Brasil as founders and board members. Land planning began and the city of Curitiba decided to lease the land in Campo Magro rent-free for 50 years.

Today, 48 children live in five houses with employed parents. In the area there is a football field, agriculture in the form of vegetable growing, fruit trees, cows, bulls, pigs and chickens. In addition, there is an all-activity house where, among other things, special education takes place. An ordinary training facility was built in the area in 2004, among other things with funding from VUH.

Overall, there is a great deal of commitment from Volvo employees in Sweden and in Brazil. Clothing and toy collections have been carried out and many employees donate money on birthdays and retirements. Over the years, Volvo’s Workshop Club has also contributed with various fundraisers.

For example, in 2006, Volvo Trucks organized a sale that raised about SEK 100,000 for the benefit of the children in Curitiba.

The goal is to help give some children a good start in life so that they can then be integrated into society. Children who previously could only survive by committing crimes can, through the orphanage, have the chance to be real children and grow up in a humane environment.